• საქართველოს სტანდარტები და მეტროლოგია

 • ვზომავთ

 • ვქმნით

 • ვამკვიდრებთ

 

GEOSTM

 


 
სააგენტო

სააგენტო წარმოადგენს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს. სააგენტო შექმნილია პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსისა და 2012 წლის 26 ივლისის საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის N1/1-1570 ბრძანების საფუძველზე. სააგენტოს მიზნებს, ფუნქციებს, უფლებებსა და მოვალეობებს წარმოადგენს სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის ჩამოყალიბებასა და განხორციელებაში მონაწილეობა და ამ სფეროში საქმიანობის კოორდინაცია; მეტროლოგიის სისტემების ჩამოყალიბება, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, გაზომვათა ერთიანობის უზრუნველყოფის სფეროების სრულყოფისათვის ნორმატიული ბაზის შემუშავება, გაზომვის ერთეულის აღწარმოება ეტალონების საშუალებით და ერთეულების გადაცემა სანიმუშო გამზომ საშუალებებზე გაზომვათა ერთიანობის უზრუნველყოფისათვის ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე; სამეცნიერო-მეთოდური საფუძვლების შემუშავებაში მონაწილეობა გაზომვათა ერთიანობის სისტემის განვითარებისათვის; ეტალონური ბაზის შექმნისა და განვითარების, სანიმუშო გაზომვის საშუალებების (მათ შორის , იმპორტული) დამოწმების, დაკალიბრების, გამოცდისა და ტიპის დამტკიცების სამუშაოთა განხორციელება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად; სტანდარტების რეესტრის სამუშაოების ორგანიზება, წარმართვა და სტანდარტების ნუსხის (რეესტრის) საჯაროობის უზრუნველყოფა და სხვა საქმიანობას.
 

 

 

პარტნიორბეი

 

 

 1. სტრატეგია

  სტანდარტიზაციის, აკრედიტაციის, შესაბამისობის შეფასების, ტექნიკური რეგლამენტებისა და მეტროლოგიის სფეროში

 2. სტრატეგია

  სტანდარტიზაციის, აკრედიტაციის, შესაბამისობის შეფასების, ტექნიკური რეგლამენტებისა და მეტროლოგიის სფეროში საკანონმდებლო რეფორმის და ტექნიკური რეგლამენტების მიღების სამთავრობო პრგრამა

 3. სტრატეგია

  ინსტიტუციური რეფორმის გეგმა 2015 – 2018 წწ (IRP)

სერვისებისტანდარტების შეძენა

სტანდ. შეძენა ISO-დან

მეტროლოგიის რეესტრი

საჯარო ინფორმაცია
13/03/2020
12/03/2020
23/07/2019

ლაბორატორიები/h1>

ვზმავთ, ვქმნით, ვამკვიდრებთ

X

2490
სტანდარტი
789
მომხმარებელი

კონტაქტი

 

There was a problem validating the form please check!
The connection to the server timed out!
წარმატებით გაიგზავნა!!

დაგვიკავშირდით : ტელ: (995 32) 261 25 30;

გვეწვიეთ : ქ. თბილისი, 0178, ჩარგლის ქ. 67