საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს სტანდარტების დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის დებულება

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს ლაბორატორიული მომსახურების ცენტრის დებულების დამტკიცების შესახებ

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N99 2017 წლის 22 თებერვლის, საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს ანაზღაურებადი სამუშაოების (მომსახურების) სახელშეკრულებო საფასურების განსაზღვრის წესის დამტკიცების თაობაზე.

საქართველოს მიერ სხვა ქვეყნების ტექნიკური რეგლამენტების აღიარებისა და მოქმედების წესი

საქართველოს მთავრობის დადგენილება მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციასთან ინფორმაციის გაცვლის წესის შესახებ

პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი

ახალი მიდგომის ტექნიკური რეგლამენტების ჰარმონიზებული სტანდარტები

საქართველოს ქართულენოვანი კატალოგი


dfgdfdGEOSTM