სსიპ   საქართველოს სტანდარტებისა  და მეტროლოგიის   ეროვნული  სააგენტოს  სტრუქტურა

 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-3 თავი

მთავრობის დადგენილება N219 საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულიად გამოქვეყნების შესახებ

საჯარო ინფორმაციის გაცემასა და პროაქტიული გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი

საქართველოს კანონი საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ

საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტი

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N99 2017 წლის 22 თებერვლის, საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს ანაზღაურებადი სამუშაოების (მომსახურების) სახელშეკრულებო საფასურების განსაზღვრის წესის დამტკიცების თაობაზე

წლიური-ანგარიში-2015

წლიური-ანგარიში-2016

წლიური-ანგარიში-2017

წლიური ანგარიში-2018

წლიური ანგარიში-2019

სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნულ სააგენტოში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა, კატეგორიებისა და გენდერული ჭრილის მიხედვით 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით 

სსიპ- საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნულ სააგენტოში დასაქმებულ პირთა 2019 წლის ხელფასი, დანამატი და პრემია


GEOSTM