სააგენტოსთან არსებული სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტის ,,მშენებლობა და მომეტებული საფრთხის შემცველი ობიექტები“ (ტკ 5) გადაწყვეტილების საფუძველზე, მიმდინარე წლის „სტანდარტების პროგრამის“ შესაბამისად, საქართველოს სტანდარტად მიღებულ იქნა შემდეგი ევროპული სტანდარტების (EN) ქართულენოვანი ვერსიები:
სსტ სენ/ტრ 16797-1:2015/2016 სამშენებლო ნაკეთობები: საშიშ ნივთიერებათა გამოყოფის შეფასება-გაცხადებულ სიდიდეთა სტატისტიკური შეფასების სახელმძღვანელო - ნაწილი 1: პრინციპები და წესები.
სსტ ენ 16687:2015/2016 სამშენებლო ნაკეთობები - საშიში ნივთიერებების გამოყოფის შეფასება - ტერმინოლოგია.
სსტ სენ/ტრ 15855:2009/2016 სამშენებლო ნაკეთობები - საშიში ნივთიერებების გამოყოფის შეფასება - სავაჭრო ბარიერები.
სსტ სენ/ტს 15379:2006/2016 შენობათა მენეჯმენტი - ტერმინოლოგია და მომსახურების სახეობები.GEOSTM