სააგენტოსთან არსებული სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტის ,,ბუნებრივი გაზი“ (ტკ 6) გადაწყვეტილების საფუძველზე, მიმდინარე წლისსტანდარტების პროგრამისშესაბამისად, საქართველოს სტანდარტად მიღებულ იქნა შემდეგი ევროპული სტანდარტის (EN) ქართულენოვანი ვერსია:

სსტ სენ/ტრ 13737-1:2012/2016-სტანდარტიზაციის ევროპული კომიტეტის (სენ, CEN)/ტექნიკური კომიტეტის (ტკ, TC) 234-ის მიერ მომზადებული ფუნქციური სტანდარტებისთვის დასანერგი მითითებები. გაზის ინფრასტრუქტურა- ნაწილი 1: ზოგადი დებულებები.

 GEOSTM