სსიპ - საქართველოს სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტებისა და მეტროლოგიის ეროვნულ სააგენტოში Twinning პროექტიის „მეტროლოგიისა და სტანდარტიზაციის გაძლიერება ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად“ ფარგლებში 2012 წლის 19 ივნისს, ჩატარდა სემინარი თემაზე - „ტექნიკური რეგულირების პრინციპები“.

სემინარს უძღვებოდა ბ-ნი ალექს ინკლარი, გერმანიის მეტროლოგიის ეროვნული ინსტიტუტის (PTB) კონსულტანტი ხარისხის ინფრასტრუქტურის დარგში.

სემინარის პირველი ნაწილი დაეთმო ტექნიკური რეგულირების რეჟიმის ელემენტებს:
 Ø  საკანონმდებლო ბაზა.
 Ø  ტექნიკური რეგლამენტები და სტანდარტები.
 Ø  შესაბამისობის შეფასების რეჟიმი.
 Ø  ბაზრის ზედამხედველობა.
 Ø  სისტემაში შემავალი ყველა მხარის განსაზღვრული ვალდებულებები.

სემინარის მეორე ნაწილი დაეთმო ევროკავშირის ტექნიკური რეგულირების რეჟიმის სპეციფიკას:
 Ø  ევროკავშირის მიდგომა  ტექნიკური ჰარმონიზაციისადმი.
 Ø  ახალი საკანონმდებლო პაკეტი.
 Ø  ევროკავშირის დირექტივების  ეროვნულ კანონმდებლობაში გადატანის მაგალითები.

აღნიშნულ სემინარს ესწრებოდნენ სააგენტოს თანამშრომლები.
GEOSTM