2013 წლის 23 მაისს სასტუმრო „ამბასადორში“ ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული Twinning პროექტის ,,მეტროლოგიისა და სტანდარტიზაციის გაძლიერება ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად“ ფარგლებში გაიმართა სემინარი თემაზე - ,,ევროპული ბაზრის რეგულირების მოდელის დანერგვა გაზომვის სამართლებრივად რეგულირებულ საშუალებებთან მიმართებაში, რომლებიც ასახულია ევროპულ დირექტივებში გაზომვის საშუალებების (MID) და აწონვის არაავტომატური საშუალებების (NAWID)“ შესახებ.

სემინარს უძღვებოდნენ: პრომეთე შევარდნაძე - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორი; ლალი ღოღობერიძე -საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ეკონომიკური ანალიზისა და პოლიტიკის დეპარტამენტი უფროსი; დოქტორი პეტერ ულბიგი - „ურთიერთგადამკვეთი სამეცნიერო-ტექნიკური ამოცანები“ განყოფილების ხელმძღვანელი PTB, გერმანია; დოქტორი ჰარი შტოლცი - სერტიფიცირების უწყების ხელმძღვანელი, PTB, გერმანია.

ევროკავშირის კანონმდებლობასთან მიახლოების ფარგლებში, ტვირთების თავისუფალი გადაადგილების მიზნით, საქართველო გეგმავს ევროკავშირის ახალი მიდგომის რამდენიმე დირექტივის დანერგვას  ეროვნულ კანონმდებლობაში. მათგან ორი - ევროპული დირექტივა გაზომვის საშუალებების 2004/22/EC (MID) და აწონვის არაავტომატური საშუალებების 2009/23/EC (NAWID) შესახებ - წარმოადგენს საკანონმდებლო მეტროლოგიის რეგლამენტების ბაზას ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში. ეს ორი დირექტივა ხელმძღვანელობს ევროპის ახალი და გლობალური მიდგომების პრინციპებით, რაც  პრაქტიკულად გადახედვის პროცესშია ევროპის ახალი საკანონმდებლო ბაზის (NLF) ფარგლებში.

სემინარზე განხილული იყო: სამართლებრივად რეგულირებული გაზომვის საშუალებების შესახებ ევროპული კანონმდებლობა (ევროკავშირის დირექტივები 2004/22/EC (MID) და 2009/23/EC (NAWID)); ევროპის ახალი საკანონმდებლო ბაზის პრინციპების წვდომა და მიღებული შედეგების ზეგავლენა დირექტივების MID და NAWID შემდგომ განვითარებაზე; ევროპის შესაბამისობის შეფასების მოდულები; ევროპის ნოტიფიცირებული უწყებებისა და ევროპული ნოტიფიცირებისადმი წაყენებულ მოთხოვნები; ევროპული ბაზრის ზედამხედველობის პრინციპები და მისი განსხვავება ეროვნული სამომხმარებლო ზედამხედველობისაგან  საკანონმდებლო მეტროლოგიის სფეროში.

სემინარში მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა სამინისტროს და არასამთავრობო ორგანიზაციის  წარმომადგენლებმა, მეწარმეებმა და სხვა დაინტერესებულმა პირებმა.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.634130516602576.1073741827.200994889916143&type=1GEOSTM