კონფერენცია თემაზე „ევროპის ხარისხის ინფრასტრუქტურის პრინციპები“

      ჩატარდება 2013 წლის 3 ივლისს პროექტის „მეტროლოგიისა და სტანდარტიზაციის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად“ GE10/ENP-PCA/TR/05 ფარგლებში.

      პროექტს აფინანსებს ევროკავშირი.

      არსებული პროექტის კონსორციუმის პარტნიორებს წარმოადგენენ: PTB (გერმანიის მეტროლოგიის ეროვნული ინსტიტუტი),  BAM (მასალების საგამოცდო ეროვნული ინსტიტუტი, გერმანია),  

LST (ლიტვის სტანდარტების საბჭო) .

      ბენეფიციარი დაწესებულება GEOSTM (საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის სააგენტო) საქართველო).

      კონფერენცია გათვლილია შემდეგ აუდიტორიაზე: საქართველოს სახელმწიფო ორგანოების (სამინისტროები), ხარიხის ინფრასტრუქტურის დაწესებულებების, შესაბამის სფეროში მომუშავე არსამთავრობო ორგანოზაციების და GEOSTM-ის თანამშრომელთათვის, ასევე ხარიხსის საბჭოს წევრებისათვის,   წარმოების სექტორში დასაქმებულთათვის და სხვა.

      ხარისხის ინფრასტრუქტურა წარმოადგენს ქვეყნის მდგრადი ეკონომიკის შენარჩუნებისა და განვითარებისთვის ერთ-ერთ უმთავრეს საყრდენს. ხარისხის ინფრასტრუქტურა შედგება შემდეგი ძირითადი ნაწილებისაგან: სტანდარტიზაცია / ტექნიკური რეგლამენტები, აკრედიტაცია /, გამოცდები, მეტროლოგია, შესაბამისობის შეფასება და ბაზრის ზედამხედველობა.  თოთოეული ეს ელემენტი ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირშია. ერვნული ხარისხის ინფრასტრუქტურა უმნიშვნელოვანესია კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისა და საერთაშორისო ბაზრებზე პროდუქციის / მომსახურეობის შეღწევადობის ხელშეწყობისათვის.

      კონფერენციის მიზანია მიმოიხილოს ევროპული ხარისხის ინფრასტრუქტურის პრინციპები ზოგადი მიდგომისა და არსებული განვითარების ჭრილში.  რაც შეეხება საქართველოს ხარისხის ინფრასტრუქტურას, ის წარმოდგენილი იქნება შემდეგი თემებით:

სტანდარტიზაციის როლი ინდუსტრიულ განვითარებაში;

მეტროლოგია, როგორც ხარისხის ინფრასტრუქტურის ნაწილი;

საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის სააგენტოს ხარისხის მართვის სისტემა;

შესაბამისობის შეფასება და აკრედიტაცია საქართველოში.

კონფერენციის დასკვნითი ნაწილი დაეთმობა დისკუსიას და აღნიშნულ თემებზე აუდიტორიის მხრიდან დასმული კითხვების განხილვას.

მომხსენებლები

-ნი ნინო მიქანაძე - მეტროლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი , GEOSTM

-ნი გიორგი ჩიტაძე - სტანდარტების დეპარტამენტის დირექტორი, GEOSTM

ქ-ნი ვიქტორია კაზიევა - მეტროლოგიის ინსტიტუტის ხარისხის მენეჯერი, GEOSTM

ბ-ნი პაატა გოგოლიძე - აკრედიტაციის ეროვნული ორგანოს, აკრედიტაციის ცენტრის დირექტორი, GAC

დოქ. მარინა ეგერტი - ექსპერტი ევროპიდან

სემინარი ჩატარდება

სასტუმრო ამბასადორში, იოანე შავთელის ქ. 13, თბილისი 0105, საქართველო

სემინარის თარიღი

ოთხშაბათი, 2013-07-03

სემინარის  მსვლელობისას კომუნიკაცია

იწარმოებს ქართულ და ინგლისურ ენებზეGEOSTM