საერთაშორისო დონეზე აღიარებული მეტროლოგიური ინფრასტრუქტურა პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას უწყობს ხელს, უზრუნველყოფს რა ზუსტ და საიმედო გაზომვებს.

საქართველოს სტანდარტების და მეტროლოგიის სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის საერთაშორისო დონეზე აღიარების მიზნით, სააგენტოში დაინერგა ISO/IEC 17025 საერთაშორისო  სტანდარტის შესაბამისი ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა.

2014 წლის მარტის თვეში ზომისა და წონის საერთაშორისო ბიუროს (BIPM) მონაცემთა ბაზაში (http://www.bipm.org/exalead_kcdb/exa_kcdb.jsp?_p=AppC&_q=Georgia&x=0&y=0) გამოქვეყნდა სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის დაკალიბრების და გაზომვის შესაძლებლობები (CMC) ტემპერატურის სფეროში, რაც უზრუნველყოფს აღნიშნულ სფეროში სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის მიერ გაცემული დაკალიბრების და გაზომვების სერტიფიკატების საერთაშორისო აღიარებას.

აღნიშნული წარმატება ძალზედ მნიშვნელოვანია ქართული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისათვის. ექსპორტზე ორიენტირებულ საწარმოებს აღარ მოუწევთ გაზომვის საშუალებების საზღვარგარეთ გაგზავნა, რადგან აღნიშნული მომსახურება უკვე საქართველოშია ხელმისაწდვომი. ეს დაუზოგავს მათ ხარჯებს (დაკალიბრების ღირებულება, ტრანსპორტირების, საბაჟო და სხვა ხარჯები), რაც თავის მხრივ პროდუქციის კონურენტუნარიანობის ამაღლებას შეუწყობს ხელს.

ინფორმაციისთვის: 2013 წლის 15-17 ოქტომბერს ჩატარდა სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის სამი ლაბორატორიის (მასა, ტემპერატურა და ელექტროგაზომვების ლაბორატორია) საერთაშორისო შემოწმება. აღნიშნული შემოწმება ჩატარდა მეტროლოგიის რეგიონალური ორგანიზაციის (COOMET) ექსპერტების მიერ. სამივე ლაბორატორიამ წარმატებით გაიარა შემოწმება. შეფასების დადებითი შედეგებიდან გამომდინარე, მოხდა ქვეყნის მეტროლოგიური ინფრასტრუქტურის, ტექნიკური კომპეტენტურობის აღიარება, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალის გაზრდას, ეროვნული პროდუქციის შეღწევადობას საერთაშორისო ბაზრებზე.

2014 წლის 11 თებერვალს COOMET–ის ხარისხის ფორუმის ტექნიკური კომიტეტის მიერ აღიარებულ იქნა სააგენტოში ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის დანერგვა ISO/IEC 17025 საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად და გაცემულ იქნა აღიარების სერტიფიკატი (QSF – R32).

2014 წლის მარტში მოხდა მეტროლოგიის ინსტიტუტის მიერ გაცემული დაკალიბრების და გაზომვების სერტიფიკატების საერთაშორისო აღიარება.GEOSTM