საქართველოს კანონისპროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსისშესაბამისად, სააგენტოში მიმდინარეობს „მშენებლობისა და მომატებული საფრთხის შემცველი ობიექტების“ სფეროში სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტის (ტკ-5) ჩამოყალიბება.

კომიტეტის წევრობისა და შესაბამისად, მის საქმიანობაში მონაწილეობისათვის, სააგენტოს სტანდარტების დეპარტამენტში მიმდინარეობს განაცხადების მიღება.

ტექნიკური კომიტეტი შეიმუშავებს მშენებლობის სფეროში საქართველოს სტანდარტების პროექტებს და მოამზადებს შესაბამის რეკომენდაციებს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

კომიტეტის საქმინობის მიმართულებებია:

  • სამშენებლო სფეროში შენობა-ნაგებობების არქიტექტურულ პროექტირებასთან დაკავშირებული საქართველოს სტანდარტების პროექტების განხილვა, შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება და სხვა კანონმდებლობით განსაზღვრული საქმინაობა.
  • მომატებული საფრთხის შემცველი ობიექტების უსაფრთხო ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული საქართველოს სტანდარტების პროექტების განხილვა, შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება და კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა საქმიანობა. 

კომიტეტის წევრობისათვის:

  • იურიდიულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ ოფიციალური წერილიუფლებამოსილი პირის ხელმოწერით, შესაბამისი წარმომადგენლის კანდიდატურის მითითებით;
  • ფიზიკურმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ სამოტივაციო წერილი კომიტეტის საქმიანობაში მონაწილეობის შესახებ და ასევე სარეკომენდაციო წერილი - მინიმუმ სამი (კომიტეტის საქმიანობის სფეროს შესაბამისად) საწარმოდან/ორგანიზაციიდან,  „უფლებამოსილი პირისხელმოწერით.

კომიტეტის წევრობაზე განაცხადები მიიღება 2014 წლის 31 ივლისის  ჩათვლით.

საკონტაქტო პირი: სულხან ტაბაღუა

ტელ: (+995) 579 122 299

ელ-ფოსტა: s.tabaghua@geostm.geGEOSTM