სააგეტოს სტანდარტიზიის ტექნიკური კომიტეტების, „ელექტოტექნიკური კომიტეტის“ (ტკ 1) და  „მენეჯმენტი და შესაბამისობის შეფასება“ (ტკ 2) მიერ საქართველოს სტანდარტად მიღებულ იქნა შემდეგი საერთაშორისო სტანდარტების ქართულენოვანი ვერსიები:

  • ისო 14532:2014 ,,ბუნებრივი გაზი - ლექსიკონი“ ქართულენოვანი ვერსია“;
  • ისო/იეკ 17024:2012 „შესაბამისობის შეფასება-ზოგადი მოთხოვნები პერსონალის სერთიფიკაციის ორგანოების მიმართ“;
  • ისო/იეკ 17065:2012 „შესაბამისობის შეფასება-ზოგადი მოთხოვნები პროდუქციის, პროცესებისა და მომსახურების სერტიფიკაციის ორგანოების მიმართ“;
  • ისო 17021:2011 „შესაბამისობის შეფასება-მოთხოვნები ორგანოებისათვის, რომლებიც ახორციელებენ მენეჯმენტის სისტემების აუდიტსა და სერტიფიკაციას“.

აღნიშნული სტანდარტები ადგენს ტერმინებს, განსაზღვრებებს/განმარტებებს, სიმბოლოებსა და აბრევიატურებს, რომლებიც გამოიყენება ბუნებრივი გაზის სფეროში ასევე მოთხოვნებს პერსონალის, პროდუქციის, პროცესის, მომსახურების, მენეჯმენტის სისტემების აუდიტისა და სერტიფიკაციის განმახორციელებელი ორგანოების მიმართ.

ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის სტანდარტ(ებ)ის სრული ტექსტი ხელმისაწვდომია სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნულ სააგენტოში.GEOSTM