მეტროლოგიის ეროვნული ინსტიტუტის ევრო-აზიური თანამშრომლობა (COOMET), ხელს უწყობს წევრ ქვეყნებში გაზომვათა ერთიანობის უზრუნველყოფას და მეტროლოგიის სფეროში საერთაშორისო აღიარების მიღწევას, საერთაშორიო ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერების შემცირებისა და აღმოფხვრის მიზნით.

COOMET-ის ტექნიკური კომიტეტის TC 3 „ხარისხის ფორუმის“ ფუნქციებში შედის წევრი ქვეყნების მეტროლოგიის ეროვნული ინსტიტუტებში  ISO/IEC 17025 სტანდარტის შესაბამისი ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებნით საერთაშორისო შეფასების ე.წ. „Peer Assessment“ ჩატარება. აღნიშნული შეფასება ერთ-ერთი სავალდებულო წინაპირობაა მეტროლოგიის სფეროში საერთაშორისო აღიარების მიღწევისათვის.   შეფასებას  ატარებენ COOMET-ის შესაბამისი კვალიფიკაციის ექსპერტები - „აუდიტორები“ და „ტექნიკური ექსპერტები“.

COOMET-ის ეგიდით ორგანიზებული შესაბამისი ტრენინგების გავლისა და შეფასებებში „Peer Assessment“ მონაწილეობის შედეგად,  2015 წ. 29 აპრილს COOMET-ის ხარისხის ფორუმის გადაწყვეტილების საფუძველზე, საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს (GEOSTM) მეტროლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი ნინო მიქანაძე გახდა        COOMET-ის აუდიტორი. გაცემულ იქნა  შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტი,  რაც საშუალებას იძლევა COOMET-ის წევრი ქვეყნების მეტროლოგიის ეროვნული ინსტიტუტების გარე შეფასება ე.წ. „Peer Assessment“ ჩაატაროს საქართველოს წარმომადგენელმა. 

 GEOSTM